Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. pre web stránku www.starymasiar.sk

Článok I

1.Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. so sídlom

Gessayova 10 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO 51692503 DIČ 2120767000          IČ DPH SK2120767000

podľa §4  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č:128406/B, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke – doméne Predávajúceho www.starymasiar.sk (ďalej len „starymasiar.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky Kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci, na základe ktorých Predávajúci dodá tovar objednaný z predmetnej internetovej stránky Kupujúcemu a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru a že bol s nimi plne oboznámený.
 2. Kupujúcim sa na účely týchto VOP rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistrovala v elektronickom obchode starymasiar.sk (registrácia je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu) a odoslala po vlastnej autorizácii záväznú elektronickú objednávku tovaru prostredníctvom elektronického obchodu starymasiar.sk. Kupujúcim nie je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov. Predávajúci má právo odmietnuť objednané dodanie tovaru, ktoré vzhľadom na všetky okolnosti bolo urobené fyzickou osobou mladšou ako 18 rokov.
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej ani inej podnikateľskej činnosti v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
 4. Orgán dozoru nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 www.soi.sk, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava, Polianky 8, 841 01 Bratislava www.svps.sk ako orgán dozoru nad ponukou a predajom potravín a Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava http://www.uvzsr.sk/ ako orgán dozoru nad ponukou a predajom kozmetických výrobkov.
 5. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod”) na starymasiar.sk.
 6. Právne vzťahy neupravené týmito VOP medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa zostávajú týmito VOP nedotknuté. Všetky právne vzťahy medzi Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Ustanovenia týchto VOP upravujúce práva Spotrebiteľa a osobitné povinnosti Predávajúceho voči spotrebiteľom vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa sa medzi Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom a Predávajúcim nepoužijú (najmä odstúpenie spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa čl. IV týchto VOP, osobitné informačné povinnosti Predávajúceho voči spotrebiteľom), ak sa Predávajúci s Kupujúcim, ktorý nie je Spotrebiteľom, nedohodnú inak.
 7. Elektronickou objednávkou sa rozumie Kupujúcim odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na starymasiar.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu. Objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúcemu a je považovaná za záväznú (ďalej len “objednávka”). Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko Kupujúceho, meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob dodania/prevzatia tovaru, spôsob úhrady. V prípade právnickej osoby aj IČO, DIČ, IČ DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na vybavovanie objednávok podľa časového poradia v akom mu boli doručené.
 8. Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané a uvedené v platnom a účinnom zozname spolu s príslušnými cenami Predávajúceho na starymasiar.sk, a to ku dňu vydania týchto VOP najmä potraviny, alkoholické a nealkoholické výrobky.
 9. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. so sídlom

Gessayova 10 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO 51692503 DIČ 2120767000          IČ DPH SK2120767000

email: obchod@starymasiar.sk

telefón: 0911211171 

Bankové spojenie – IBAN: SK51 1111 0000 0015 3364 0005

 1. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia Kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP.
 2. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti pred uzavretím Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Článok II

Objednávka, uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné a správne vyplnenie všetkých registračných formulárov.
 2. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

Identifikácia Kupujúceho – Spotrebiteľa v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa) resp. Kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom v rozsahu obchodné meno (názov), sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);

Identifikácia objednávaného tovaru a množstvo (počet kusov, váha, a pod.) objednávaného tovaru;

Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu bydliska alebo sídla (resp. miesta podnikania) Kupujúceho za predpokladu, že táto adresa je niektorým z miest dodania, do ktorých dodáva Predávajúci podľa čl. VII. týchto VOP);

Termín dodania tovaru (deň, hodina) podľa podmienok uvedených v týchto VOP;

Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený výlučne Kupujúci);

Nákup tovaru v hodnote minimálne 10 EUR s DPH.

 1. Všetky fotografie alebo iné vyobrazenia tovarov na stránke E-shopu majú výlučne informatívny charakter, rozhodujúcim je popis tovaru.
 2. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Predávajúci nie je povinný potvrdiť prijatie neúplnej objednávky a neuzavrieť Kúpnu zmluvu s Kupujúcim. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.
 3. Prijatá elektronická objednávka Kupujúceho je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.
 4. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu odoslanej elektronickej objednávky a objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu obchod@starymasiar.sk
 5. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Článok III

Storno objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť Kupujúceho, neposkytnutí potrebnej súčinnosti Kupujúceho ohľadom doplnenia nevyhnutných údajov objednávky.

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci neprijme návrh dohody zo strany Predávajúceho a zaplatil už časť alebo celú sumu Kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa zrušenia objednávky Predávajúcim.

Článok IV

Odstúpenie spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z..
 2. Kupujúci však nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa bodu 1 tohto článku v prípadoch uvedených v ustanovení § 7 ods. 6 písm. d), e), f) zákona č. 102/2014 Z. z. , predmetom ktorých je najmä predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom a len od samotného dodania tovaru Kupujúcemu.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:    MARKET CENTRUM Plus, s.r.o. so sídlom

Gessayova 10 851 03 Bratislava – mestská časť Petržalka 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/číslo objednávky:    

Dátum objednania/dátum prijatia:    

Meno a priezvisko spotrebiteľa:    

Adresa spotrebiteľa:    

Podpis spotrebiteľa: (len ak sa zasiela poštou)    

Dátum:    

 1. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť písomné (formou e-mailu alebo poštou), musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. V prípade, že Kupujúci nesplní túto povinnosť, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu. Spolu s písomným odstúpením od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zároveň riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi (napr. sprievodná dokumentácia, záručný list, doklad o zaplatení, príslušenstvo a pod.), ktoré boli Kupujúcemu dodané spolu s tovarom, v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
 2. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy v súlade s týmto Článkom sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.
 3. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa dodania tovaru a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je úplne alebo čiastočne použitý a/ alebo poškodený a/ alebo neúplný a/alebo spotrebovaný a/alebo rozbalený resp. obdobne znehodnotený, Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú Kúpnu cenu najviac v rozsahu, ktorý zodpovedá cene vráteného nepoškodeného, nepoužitého, nerozbaleného resp. inak neznehodnoteného tovaru, a to to do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci bude považovať odstúpenie od Kúpnej zmluvy za neplatné a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.
 5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú Kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve najneskôr do 14 dní.

Článok V

Cenové podmienky

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom starymasiar.sk je uvedená vždy vedľa každého vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v príslušnej výške, ak nie je uvedené inak. Prepravné náklady a balné sú zahrnuté v Kúpnej cene tovaru a nebudú účtované osobitne. Spolu s potvrdením objednávky bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke zaslaná aj zálohová faktúra s predbežnou Kúpnou cenou vrátane DPH. Konečná Kúpna cena je uvedená v konečnej faktúre a príjmovom pokladničnom doklade predloženom Kupujúcemu pri dodaní tovaru. Konečná Kúpna cena môže byť odlišná od predbežnej Kúpnej ceny len pri tovaroch, ktoré sa predávajú na váhu, a to v súlade s bodmi 2., 3., 4. tohto článku.
 2. Pri tovaroch, ktoré sa predávajú na váhu, t. j. pred dodaním sa váži ich skutočná hmotnosť, a pod. je účtovaná cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru, t. j. až po potvrdení objednávky Predávajúcim. Cena sa teda môže mierne líšiť od ceny uvedenej pri objednávke na webe.
 3. V prípade objednania tovaru na váhu sa Predávajúci a Kupujúci dohodli, že Predávajúci je oprávnený dodať tovar, ktorého váha sa odlišuje od váhy špecifikovanej v potvrdenej objednávke s rozdielom do +- 15 % v závislosti od druhu a povahy váženého tovaru, s čím Kupujúci osobitne vyslovuje svoj súhlas. Odchýlka podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje na každý jeden druh váženého tovaru zvlášť a odchýlky jednotlivých tovarov sa nesčítavajú. S príslušnou hmotnostnou odchýlkou bude pomerne navýšená aj cena objednaného tovaru, ktorá bude zohľadnená v konečnej faktúre predloženej s príjmovým pokladničným dokladom pri dodaní tovaru Kupujúcemu.
 4. Ak pri dodaní tovaru hmotnostný rozdiel presiahne odchýlku +- 15 % s príslušným navýšením ceny v konečnej faktúre, Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie takéhoto tovaru, čo sa na účely týchto VOP považuje za odstúpenie od Kúpnej zmluvy, a to buď v celom rozsahu, alebo len v časti. O tejto skutočnosti sa spíše záznam s prepravcom pri dodaní tovaru. Už zaplatená Kúpna cena alebo jej časť bude vrátená Kupujúcemu do 14 dní odo dňa odmietnutia prevzatia podľa tohto bodu.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na starymasiar.sk s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na starymasiar.sk. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcemu, ktorú Predávajúci následne potvrdí v prijatí objednávky Kupujúceho, ak tieto VOP neustanovujú inak.
 6. Prípadné zvýšenie alebo zníženie ceny tovaru Predávajúcim v čase od odoslania objednávky Kupujúcim po doručenie objednaného tovaru alebo v priebehu reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru nemá vplyv na cenu už objednaného tovaru. Kupujúci si je vedomý, že v prípade zníženia ceny tovaru v čase od odoslania objednávky až po ukončenie prípadného reklamačného alebo iného konania v súvislosti s vrátením alebo výmenou tovaru, nemá nárok na vrátenie časti Kúpnej ceny za tovar vo výške rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Predávajúcemu. Predávajúci vyhlasuje, že v prípade jeho jednostranného zvýšenia ceny tovaru až po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu nemá nárok na úhradu peňažného rozdielu medzi cenou tovaru v čase odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu a cenou tovaru v čase po odoslaní objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
 7. V prípade, ak sa na starymasiar.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR” resp. obdobná zanedbateľná cena vo vzťahu ku konkrétnemu tovaru, Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže z tohto dôvodu od Kúpnej zmluvy písomne odstúpiť.

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Platby sa vykonávajú výlučne v mene EUR, pričom Kupujúci je oprávnený zvoliť si jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBA PRI DODÁVKE TOVARU NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za objednaný tovar pri prevzatí kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou 

PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za objednaný tovar pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou;

Článok VII

Dodacie podmienky

 1. Objednávky elektronicky objednaného tovaru budú expedované po potvrdení prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke za predpokladu, že je miestom dodania podľa týchto VOP.
 2. Miesto dodania. Predávajúci doručuje objednávky tovaru len do miest, ktoré sú úplne (vyčerpávajúco) uvedené v zozname pred odoslaním objednávky Kupujúcim – v rámci Bratislavy. Dodanie tovaru do miest, ktoré sa nenachádzajú v tomto zozname, nie je možné vykonať. Za dodanie tovaru sa považuje jeho doručenie Kupujúcemu pred prvé uzamykateľné dvere bytového domu alebo iného obytného priestoru, ku ktorým je Kupujúci povinný dostaviť sa na prevzatie tovaru.
 3. Čas dodania. Čas dodania tovaru Kupujúcemu závisí od momentu odoslania objednávky tovaru Kupujúcim a zvoleného miesta dodania. Predávajúci dodáva tovar od pondelka do soboty vrátane a v časovom rozmedzí od 7:00 hod. do 18:00 hod. (ak tieto VOP neustanovujú inak), s výnimkou sviatkov a dní pracovného pokoja určených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak pripadnú na niektorý z týchto dní dodania. V takom prípade bude tovar dodaný najbližší deň (pracovný deň alebo sobotu). Kupujúci si môže zvoliť aj iný, konkrétny deň dodania tovaru v rámci kalendárneho týždňa, v ktorom vytvára objednávku alebo nasledujúceho kalendárneho týždňa, ak si tovar objednáva v nedeľu, spolu s určením orientačného času dodania. O presnom čase dodania bude Kupujúci notifikovaný SMS správou alebo telefonicky na telefónnom čísle, ktoré uviedol Kupujúci.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať tovar. O tejto skutočnosti bude vopred a včas informovať Kupujúcich na svojej internetovej stránke.
 5. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi. V prípade, ak Predávajúci alebo prepravca dopraví tovar Kupujúcemu na miesto určené v Kúpnej zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním určená oprávnená osoba.
 6. V prípade, ak Kupujúci v priebehu jedného kalendárneho mesiaca dvakrát bezdôvodne odmietne prevziať ním objednaný tovar od Predávajúceho alebo prepravcu alebo akýmkoľvek iným spôsobom zmarí dodanie tovaru, vyhradzuje si Predávajúci právo na odmietnutie prijatia objednávky Kupujúceho v mesiaci bezprostredne nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k bezdôvodnému odmietnutiu prevzatia tovaru Kupujúcim, týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody Predávajúceho voči Kupujúcemu.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať dodanú objednávku. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca a ihneď kontaktovať Predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru, ak Kupujúci nesplní svoju povinnosť podľa tohto bodu, nemôžu byť akceptované.
 8. Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia Kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar Predávajúceho.
 9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar Kupujúci alebo jeho splnomocnenec alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.
 10. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe osobitného predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších osobitných dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Článok VIII

Záruka a zodpovednosť za vady, reklamácia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Právo uplatniť zodpovednosť za vady reklamáciou je oprávnený uplatniť Kupujúci u Predávajúceho, na adrese uvedenej v týchto VOP „kontaktné údaje“, ak sa s Predávajúcim nedohodne inak.
 2. Záručná doba. Ak má tovar na obale vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti, práva zo zodpovednosti za vady pri týchto veciach, musí Kupujúci uplatniť bezodkladne, najneskôr do uplynutia tohto dátumu spotreby alebo minimálnej trvanlivosti u Predávajúceho. Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia byť práva zo zodpovednosti za vady uplatnené najneskôr deň nasledujúci po prevzatí objednávky Kupujúcim, inak práva zaniknú.
 3. Pri vadách tovaru, ktoré sú Kupujúcim uplatnené včas, má Kupujúci právo:

Pri odstrániteľných vadách: Kupujúci má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy, podľa vlastného uváženia, vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady:

Kupujúci má právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, alebo, ak má tovar viac rôznych vád.

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady: Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru a závažnosti vady.

 1. Vady potravín a mäsových výrobkov sa vždy považujú za neodstrániteľné.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené bežným používaním alebo opotrebením tovaru ako aj vady vyskytujúce sa na tovare v čase predaja, na ktoré Kupujúci pri prevzatí tovaru neupozornil Predávajúceho alebo prepravcu.
 3. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo vada bola zapríčinená jeho nesprávnou manipuláciou a skladovaním.
 4. Reklamácia tovaru nemá odkladný účinok na splatnosť Kúpnej ceny.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho v záručnej dobe podľa bodu 2 tohto článku, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 8. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru. Počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi Predávajúceho, záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho tak, že písomné uplatnenie reklamácie doručí Predávajúcemu na poštovú adresu prípadne ho odošle elektronicky e-mailom. Kupujúci je povinný v písomnom uplatnení reklamácie presne označiť druh a rozsah vád tovaru.
 9. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť Predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu, doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť Predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie písomného uplatnenia reklamácie od Kupujúceho Predávajúcemu,

vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou Predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu Predávajúceho, ak Predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska). Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na určenom mieste, ktorým je poštová adresa a prevádzkareň v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa počas celej prevádzkovej doby, prípadne po písomnej či ústnej dohode s Kupujúcim aj mimo prevádzkovej doby. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je Predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Ak vybavenie reklamácie trvá dlhšie ako 30 dní, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 3. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie Kupujúcemu v zákonnej lehote, a to písomne (e-mailom, poštou). Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. V prípade, že Predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, Predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru Kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá Predávajúci, alebo že tovar nemá vady, znáša Kupujúci všetky náklady Predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi Kupujúcim, Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie Predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie Kupujúcemu na účet určený Predávajúcim alebo v hotovosti.
 4. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim, alebo prevádzkovaním či uskladnením výrobku v nevhodných podmienkach

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, ak boli Kupujúcemu dodané spolu s tovarom,

neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,

neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Článok IX.

Osobné údaje a ochrana súkromia

 1. Kupujúci vyhlasuje, že pred odoslaním objednávky predávajúcemu sa oboznámil s týmito VOP. Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu čestne vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.
 2. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho, resp. oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok). Predávajúci bude osobné údaje Kupujúceho spracúvať v informačnom systéme E-shop.
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – Kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, číslo bankového účtu vo forme IBAN Kupujúceho, vyhlásenie o dovŕšení 18 rokov veku.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.
 5. Účelom spracúvania osobných údajov je:

vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty;

doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru;

potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru;

evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu;

evidencia objednávok a Kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií;

zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta – Kupujúceho a na jeho žiadosť.

Článok X.

Údaje o Vašej činnosti

 1. Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.
 2. V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).
 3. Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho e-mailu z rozosielacej databázy:

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mailom, listovou zásielkou), na základe čoho Predávajúci jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

 1. Zmena údajov v registrácii:

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Článok XI.

Uchovávanie a spracovávanie údajov

 1. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

Článok XII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci – Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@starymasiar.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci (spotrebiteľ) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“).
 2. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z. z., ich zoznam vedie Ministerstvo hospodárstva SR, ktorý je dostupný online na tejto internetovej adrese: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Pre spotrebiteľské spory vzniknuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim (spotrebiteľom) bude príslušná Slovenská obchodná inšpekcia v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z., tým nie je dotknutá predchádzajúca veta.
 3. Návrh môže Spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim – Spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok XIII.

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami vyslovene dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetových stránkach elektronických obchodov Predávajúceho.
 2. Pri návšteve E-shopu sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia Kupujúceho stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „Súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve E-shopu posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný Súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie E-shopu, preto Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies môže byť funkcia E-shopu znížená, Kupujúci napr. nebude môcť pridať položky do nákupného košíka, využívať služby Predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie Kupujúceho. V prípade ponechania aktívnych Súborov cookies je potrebné, aby sa Kupujúci nezabudol odhlásiť zo svojho účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.
 3. Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi plne súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
 5. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke starymasiar.sk. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.
 6. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/ alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

V Bratislave, dňa 20.03.2020

MARKET CENTRUM Plus, s.r.o.

Milan Mozolák konateľ

Start typing and press Enter to search

Nákupný košík